Conference programme

Thursday, 7th June, 2018

 

9:00–9:30 Opening Addresses
9:30–10:45 Holy Patronage and Liturgy

 • Miroslav Vepřek: Světci v českocírkevněslovanské kultuře 10. a 11. století [Saints in the Czech Church Slavonic Culture in the 10th and 11th Century]
 • Anna Lanceva: Původní ruská verze svatováclavské bohoslužby: její struktura a zvláštnosti skladby [Early Russian Edition of Service to St. Wenceslaus: The Structure and Composition]
 • Eva Veselovská: Heilige Frauen in der mittelalterlichen Graner liturgischen Tradition. Der musikalische Nachlass der mittelalterlichen notierten Handschriften vom Gebiet der Slowakei
10:45–11:00 Coffee
11:00–12:45 Patron Saints as Instruments of Cultural or Inter-Faith Exchange

 • Jan Stejskal: Second Life of Missionaries from the Island of Pereo. St. Five Brothers († 1003) in Czech, Polish and Italian Tradition
 • Václav Kapsa: Novéna k sv. Terezii z Ávily jako hudební událost a související tvorba pražských skladatelů dvacátých let 18. století [The Novena to St. Teresa of Ávila as a Music Event and Related Works by Prague Composers of the 1720s]
 • Orsolya Gyöngyössy: Saint John Nepomucene Statues Today on the Hungarian South-Plain
 • Gökçe Zeynep Güzey: The Meeting Point of Beliefs and Rituals: The House of Virgin Mary
12:45–14:00 Lunch
14:00–15:00 Keynote Lecture: Jan Royt: St. Veitsdom und die böhmischen Landespatrone (14.–19. Jahrhundert) (in German)
 15:00–16:00 Patron Saints of Bohemia, Moravia and Hungary I

 • Tomáš Slavický: Novověká recepce písně „Hospodine pomiluj ny“ a její vazby na kult zemských patronů [The Early Modern Reception of the Chant Hospodine pomiluj ny ‘Lord, Have Mercy on Us’ and Its Ties to the Cult of the Patron Saints of Bohemia]
 • Miloš Zapletal: Kult světců, skladby a jejího skladatele: Křížkovského cyrilometodějská kantáta a její dobová recepce [Cult of Saints, the Composition and Its Composer: Křížkovský’s Cantata to Saint Cyril and Methodius and Its Contemporary Reception]
 16:00–16:15  Coffee
 16:15–18:00 Patron Saints of Bohemia, Moravia and Hungary II

 • Jana Kolářová: Světci a patroni v latinské poezii Jiřího Bartholda Pontana a textové strategie utváření a upevňování jejich kultu v raném novověku [Saints and Patrons in the Latin Poetry of Jiří Barthold Pontanus and Textual Strategy of Formation and Consolidation of Their Cult in the Early Modern History]
 • Kateřina Smyčková: Proč se Podiven nestal zemským patronem [Why didn’t Podiven Become a Patron Saint of Bohemia]
 • Hana Bočková: Jan Sarkander, „moravský blíženec“ Jana Nepomuckého [John Sarkander, the ‘Moravian Twin’ of John Nepomucene]
 • Svorad Zavarský: Oddo Koptik’s Thalleidos libri duo (1744): On the Way from Magna Hungariae Domina to Patrona totius Slovachiae

 

 18:00–21:00 Conference Dinner

Friday, 8 th June, 2018

 

 9:00–10:15 Literary Potential of Hagiography 

 • Alena Kotšmídová: St. Peter, the Prince of the Apostles, in the French, German and Czech Versions of the Novel about Peter of Provence and the Fair Maguelonne
 • Cyril Tomáš Matějec: “To Express a New Thing in an Ancient Style” – Classical Reminiscences in an Early Modern Epic Poem on St. John Nepomucene
 • František Martínek: Übersetzungen der alttschechischen Katharinenlegende ins Neutschechische
 10:15–10:30 Coffee
 10:30–12:15 Holy Patronages

 • Tomáš Krejčík: Svatí patroni z vosku [Holy Patrons out of Wax]
 • László Mód: Patron Saints of Wine in Transition (Hungarian Examples)
 • Alena A. Fidlerová: Discursive Strategies in Prayers to and of Patron Saints in Czech Early Modern Prayer Books
 • Jan Andrle: Světecké patronace v českých modlitebních knihách z let cca 1650–1750 [Saints and Their Patronages in Czech Catholic Prayer Books Edited between ca. 1650 and 1750]
 12:15–14:00 Lunch
 14:00–15:00 Keynote Lecture: Jiří Mikulec: Der „gute Tod“ und seine Schutzpatrone in der Zeit des Barock (in German)
 15:00–16:00 Holy Patronage and Female Piety

 • Ivana Čornejová: Svatý Ignác z Loyoly, patron rodiček [St. Ignatius of Loyola, the Patron of Women in Childbirth]
 • Krisztina Frauhammer: Weibliche Schutzheilige als Identifikationsmodelle
 16:00–16:15 Coffee
 16:15–18:00  Patron Saints and Non-Catholic Churches

 • Jindřich Marek: Středověká utrakvistická kázání o českých světcích [Medieval Utraquist Sermons on Czech Saints]
 • Jan Malura: Předbělohorské polemiky Havla Žalanského s kultem svatých [The Polemics on the Cult of Saints by Havel Phaeton Žalanský Written before the Battle of White Mountain (1620)]
 • Adriana Grešová: „Citara svätých“, alebo „De Cultu Sanctorum“ v luteránskej hymnódii [‘The Zither of Saints’, or ‘De Cultu Sanctorum’ in Lutheran Hymnody]
 • Iveta Coufalová: „Tento se má uctívat před svatými jako Jan Nepomucký…“ Patroni z českých zemí a krize protestantismu – Sasko a rekonverze wettinského rodu (1. polovina 18. století) [“Der ist eher vor einen Heiligen zu achten als Johanes Nepomuzenus…” Bohemian Patron Saints between Catholicism and Protestantism – Saxony and the Reconversion of the House of Wettin (1721/6‒1751/6)]
 18:00–19:30 Dinner
19:30 Concert of Sacred Music

Saturday, 9th June, 2018

 

  9:00–10:15 Patron Saints and Memory of Pilgrimage Places

 • Pavel Štěpánek: Obnova svatojakubské cesty do Compostely v Česku [The Renovation of the Pilgrim Route to Santiago de Compostela from Bohemia (Czech Lands)]
 • Tereza Kolmačková: Votive Offerings at Marian Pilgrimage Sites
 • Jakub Ivánek: Kult svatých v poutních písních na Moravě a v rakouském Slezsku od 17. do poloviny 19. století [The Cult of Saints and Pilgrimage Songs in Moravia and Austrian Silesia from the 17th to the Mid-19th Century]
 10:15–10:30 Coffee
 10:30–11:45 Holy Patronage and Local Piety

 • Eleonora Rava, Sarah Tiboni: Rose of Viterbo: Birth and Development of a Patronage
 • Ladislav Nekvapil: Tyrolský světec v nitru Čech. Unikátní kult svatého Romedia z Thaur [A Tyrolean Saint in the Heart of Bohemia. The Unique Cult of St. Romedius of Thaur]
 • Ilona Matejko-Peterka: Pod svatou ochranou. Svatí patroni a lokální zbožnost ve Slezsku ve světle středověkých a novověkých mincí [Under Holy Protection: Patron Saints and Local Religiousness in Silesia as Reflected in Medieval and Modern Coins]
 11:45–13:30 Lunch
 13:30–15:15 St. Ivan and St. Procopius as Patron Saints of Bohemia

 • Markéta Špačková: Jeskyně sv. Ivana a její návštěvníci v době romantismu [The Cave of St. Ivan and Its Visitors in the Period of Romanticism]
 • Jan Dušek: Svatý Prokop v historiografických textech 16. století [St. Procopius in Historiographical Texts of the 16th Century]
 • Marie Janečková: Svatý Prokop a jeho obraz vytvářený barokními kazateli [St. Procopius and his Image Created by Baroque Preachers]
 • Marie Škarpová: Sláva svatoprokopská Fridricha Bridela – legenda o zemském patronu jako historia sacra [Sláva svatoprokopská ‘The Glory of St. Procopius’ by Fridrich Bridel – the Legend of the Patron Saint as Historia Sacra]
15:30–16:30  Guided Tour through Strahov Library